EKOLÓGIA :

   Naša spoločnosť CORRECT Betón, spol. s.r.o. vníma pozorne vplyv svojej výrobnej činnosti na okolité životné prostredie. Jeho ochrana je jedným z hlavných bodov stratégie rozvoja našej spoločnosti. Súčasťou našej betonárky sú moderné technológie ktoré významne eliminujú negatívny vplyv výroby na okolité prostredie ktoré sa podielajú na bezodpadovej prevádzke. Medzi najpodstatnejšie sa zaraďuje automatické riadenie výroby, ktoré popri zabezpečení stálej kvality výroby obmedzuje na minimum riziko vplyvu ľudského faktoru na vznik ekologickej havárie.

RECYKLÁCIA :

    Významná pozornosť je venovaná recyklačnému zariadeniu na likvidáciu zbytkov betónových zmesí z výplachov domiešavačov a čerpadiel betónu, s uzatvoreným okruhom pre spätné využitie kalových vôd a vypraného kameniva vo výrobnom procese.

PRAŠNOSŤ :

    V každej fázy výroby pri technológii ELBA ESM-60 SUPERM je znížena možnosť úniku jemných prachových častíc do okolia, predovšetkým prostredníctvom účiných filtrov a opláštenia celej technológie.

HLUČNOSŤ :

    Dôležitou súčasťou je obmedzenie hlučnosti. Celá technológia ELBA ESM-60 SUPERM dosahuje pri maximálnej záťaže hladinu hlučnosti ktorá je hlboko pod maximom ktorý udávajú príslušné normy. Na prepravu materiálov sa používajú moderné dopravné prostriedky ekologicky šetrné k životnému prostrediu.

ZÁSADY :

   Popri zavedených ochraných prvkoch existujú aj zásady, ktorých dodrživanie prispieva k zníženiu ekologickej záťaže. K týmto zásadam patrí hlavne dodržiavanie legislatívnych zásad pri práci s odpadom, certifikovanými chemickými látkami a prípravkami odsúhlasenými hygienikom.
Vyžšie uvedené prvky, systémy a zásady vytvárajú prostredie, ktoré splňuje podmienky nielen ekologických noriem, ale tiež normy bezpečnosti pri práci. Tým sme vytvorili príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov ale aj pre zákazníkov.