KONTROLA a NORMY :

   Kontrolu systému riadenia kvality dozoruje TSÚS Bratislava v súlade s ustanoveniami EN.
Systém kontroly kvality vykonávame v súlade s ustanoveniami EN206.1 o stavebných výrobkoch.
Kontrolné vzorky betónových zmesí a betónov vykonávame priamo pri výrobe a v laboratóriu akreditovanej firmy Betón Racio, s.r.o. Trnava.

CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY - SK04 - ZSV - 0213 :

kliknite pre zväčšenie

CERTIFIKÁT VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY - SK04 - ZSV - 0214 :

   VÝROBOK : Betón podľa STN EN 206-1 (viď príloha)
kliknite pre zväčšenie kliknite pre zväčšenie

CERTIFIKÁT STN EN ISO 9001:2001 / EN ISO 9001:2000 :

   Certifikát o zavedení systému manažérstva kvality podľa normy ISO v odbore :
   Výroba betónovej zmesi.
kliknite pre zväčšenie